ร่วมจัดเวทีอบรม สมุนไพรแปรรูป

วันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2555

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.) ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุนการศึกษาเพื่อพบปะกันท่านผู้อำนวจการ เศรษสิทธิ์ ศรีโพนทอง และคุณครูวิไลภรณ์ ผุยพรม เพื่อปรึกษาหารือถึง แนวทางการร่วมจัดเวทีอบรม สมุนไพรแปรรูป ประเภท น้ำมันไพลสด ยาหม่อมไพลสด ยาดม และน้ำยาสมุนไพรล้างจานให้กับ สมาชิกกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีในหมูบ้านเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีความรู้ในทางวิชาชีพจนกระทั่งสามารถประกอบอาชีพ สมุนไพรแปรรูปเป็นกลุ่มขึ้นได้ในชุมชนท้องถิ่นและเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนยิ่งๆขึ้นโดยมีกิจกรรมการฝึกอาชีพเป็นเครืองมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการกลุ่ม 

ท่าน ผ.. เศรษสิทธิ์ ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผู้มีบทบาทสำคัญ ในการเสริมสร้างงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชนแม้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนประมาณ 30 คน แต่ท่าน ผ..ก็สู้ไม่ท้อถอย 


 
คุณครู วิไลภรณ์ พยุพรม คุณครูผู้ใส่ใจในการเรียนรู้และ พัฒนาการของเด็กๆ พยายามที่จะนำ
เอาความรู้และประสบการณ์การที่ คุรครูมีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิชาสามัญที่สอนหรือวิชาการทำสมุนไพรแปรรูป ถ่ายทอดให้กับเด็กๆนักเรียนอย่างไม่รู้จัก เหน็ดเหนื่อย คุณครูวิไลภรณ์ บอกว่า นอกจากถ่ายทอด

องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับเด็กๆแล้ว ยังมีความประสงค์ต้องหา ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นด้วย เพื่อเป็นการสนองต่อแนวคิดตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
 
เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกำลังทำสมุนไพรแปรรูปตามหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ 
คุณครูวิไลภรณ์ ผุยพรม กำลังอธิบายให้ ผู้ปฎิบัติงานมูลนิธิฯฟังถึงการจัดทำฐานการเรียนรู้ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง


 

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา(กองทุน ม.พศช.)ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน

 วันที่ 10 สิงหาคม 2555
 
เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กำลังร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
พัฒนาสวนแปรงเกษตรร่วมกับคุณครู อย่างขยันขันแข็ง


 
ท่าน ผ..เนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวจการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ท่านลงมือพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนด้วยตัวของท่านเอง น่าภาคภูมิใจยิ่ง


 

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.) โดย คุณวุฑฒี เย็นฤดี
และบัวพิตร พิทยาทรานุวัฒ ประชุมร่วมกับ มหาวิชาลัยธรรมชาติโดย คุณ อุดม บัวเกศ ร... วิชัย สุริยุทธ และพ่อบุญเพ็ง คำเลิศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อกำหนดหาแนวทางร่วมกัน ในการร่วมก่อตั้งกองทุนเยาวชนพัฒนาอาชีพ ขึ้นใน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างคน 
สร้างงาพ และเสริมสร้างกระบวนการพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจอย่ายั่งยืน