วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) 
จัดให้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำการกองทุน
นายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อ
๑.) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
๒.) เสริมสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
๓.) เป็นแหล่งเรียนรู้,ศึกษาดูงานของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ
สามารถบริจาคผ่านธนาคาร ได้ที่...
ชื่อบัญชี : กองทุน นายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ : ๔๐๔-๖๔๓๐๕๓-๔
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
นายบุญเพ็ง คำเลิศ (ประธานกองทุนฯ) โทร.๐๘๖-๒๔๓๒๐๑๓
ว่าที่ ร.ต.บัวพิตย์ พิทยาทรานุวัฒ (คณะกรรมการกองทุนฯ) โทร.๐๘๙-๔๘๘๘๗๐๕
นางสาวพิมพ์ลดา ศรีวิพัฒน์ (เลขานุการกองทุนฯ) โทร. ๐๘๒-๗๐๒๒๐๖๘


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงเจริญพระชันษา ๔๒ ปี วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม...
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุน นายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556


ค้อมศิระถวายอาศิรวาท 
ขัตติยะนารีราช สมสง่า
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ
๗ ธันวา พระประสูติกาล

งาม พระหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์
ดุจดวงมณีรัตน์โชติผสาน
พระอัจฉริยภาพ ปรีชาชาญ
ล้วนเป็นที่กล่าวขานท้นธาตรี

พระเกียรติยศเกริกไกร ก้องวิเทศ
เป็นเกียรติศักดิ์นคเรศระเรืองศรี
เป็นพัชระเอกองค์วงศ์จักรี
เป็นขัตติยะนารีศรีนิกร

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสําราญ
พระบารมีไพศาล สืบอดิสร
ปวงราษฏร์ทั้งไผท ถวายพระพร
สถาวร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อมฉัน...

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556


                 ประจวบวารเฉลิมชนม์         พระจอมพลกษัตรา
             พระปกเกล้าฯ ประชามา      จำเนียรกาลประจบปี
             ประชาราษฎร์ตระหนักภักดิ์ และจงรักพระจักรี
             จะตามรอยพระบาทที่          ธ ทรงย่างนำทางชน
             ธ ทรงเปรียบประดุจสูรย์      รพีพูนจรัสดล
             สถิตมั่นประกอบผล             วิเศษเกื้อประชากร
             พศช. มโนน้อม                   ประณตพร้อมถวายพร
             คณาเทพมหิศร                   ประสานช่วยประสาทพลัน
             ธ หวังใดสฤษดิ์สม               ฤดีมาดมิพลาดผัน
             ประสบสุขทิวาวัน                 นิราศทุกข์นิรันตราย
             มิเชือนแช ธ ทรงสอน          มิบั่นทอน ธ บรรยาย
             จะรู้รักสมัครหมาย               สมาน-ฉันท(ะ)ไมตรี
             ประพฤติพอจะเลี้ยงชีพ        มิเร่งรีบจะเกินดี
             ตระหนักพจน์นฤบดี             ประทับเกล้าฯ นิรันดร
 
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราชฯ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จ  พระยิ่งด้วย  ธรรมญาณ
พระสังฆราช  เจริญฌาณ  อยู่พร้อม
ทรง  พรรษายุกาล  นับเพิ่ม หนึ่งเอย
พระเจริญ  พลานมัยน้อม  สืบเชื้อชินสีห์

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ขอประทานถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชันษายิ่งยืนนาน
เกล้ากระหม่อม 
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

บทอาเศียรวาทเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556

บทอาเศียรวาทเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556


ราวหยดฝนหลั่งฟ้ามาหยาดฝัน
ดุจน้ำทิพย์จากสวรรค์ชโลมศรี
น้ำพระทัยพระแม่ฟ้าสู่ธาตรี
ชุบชีวีฟื้นแล้งทั่วแหล่งไทย


แต่ละบาทละบาทที่ยาตรเยื้อง
พลันรองเรืองปรากฏความสดใส
คือวามแก้วรัตนาอ่าอำไพ
ดวงประทีปส่องไทยให้อำพน


สร้างโครงการ “ป่ารักษ์น้ำ” อันล้ำค่า
พัฒนาศิลปาชีพประสิทธิ์ผล
ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน
ธ สร้างคนสร้างไทยให้วัฒนา


ศุภฤกษ์เบิกฟ้าสิงหามาส
กราบเบื้องบาทเฉลิมขวัญชนม์พรรษา
กรองมาลัยหลากสีที่ชั้นฟ้า
เป็นบทอาเศียรวาทราชสดุดี


งามบารมีทวีผลดลพิพัฒน์
เจิดจำรัสราษฎร์แซ่ซ้องเฉลิมศรี
พระเกียรติเกริกก้องไกลในปถพี
น้อมฤดีขอพระองค์ ”ทรงพระเจริญ”


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการ จิตอาสา
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) 
ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสมทบทุนอาหารกลางวัน
และอุปกรณ์การเรียนในโครงการ...
"ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ห่างไกล
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556"
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2556
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
จำนวน 25 แห่ง ได้แก่...

1) โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
2) โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
3) โรงเรียนบ้านพยอม
4) โรงเรียนบ้านหัวช้าง
5) โรงเรียนชุมชนหนองสังข์
6) โรงเรียนบ้านตีกา
7) โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
8) โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน
10) โรงเรียนบ้านตาหมื่น
11) โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
12) โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
13) โรงเรียนบ้านชำเขียน
14) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
15) โรงเรียนบ้านตาเอก
16) โรงเรียนบ้านตานวน
17) โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
18) โรงเรียนบ้านอาราง
19) โรงเรียนบ้านกันทรอม
20) โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
21) โรงเรียนบ้านหนองคู
22) โรงเรียนบ้านโนนแฝก
23) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
24) โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)
25) โรงเรียนบ้านหนองขนาน