คณะกรรมการ

1.
นายพนัส สวัสดิ์สกุลพงศ์
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

2.
นายวิทยา สวัสดิ์สกุลพงศ์
รองประธาน / ฝ่ายทะเบียน

3.
นายสุพรรณ สาคร
กรรมการฝ่ายนโยบาย

4.
นายพรรษา ทาเจริญศักดิ์
กรรมการฝ่ายจัดหาทุน

5.
นายสุพจน์ ตั้นเจริญ
กรรมการฝ่ายจัดหาทุน

6.
นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

7.
นายนรา โพธิ์สิงห์
กรรมการฝ่ายติดตามผล

8.
นางสาวกาญจนา พิศาลรัศมี
กรรมการและเหรัญญิก

9.
นายวุฑฒี เย็นฤดี
กรรมการและผู้จัดการ

10.
นางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล
กรรมการและเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น: