มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) The Educational Development for Community Foundation (EDCF)

 คุณพนัส สวัสดิ์สกุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พศช.

ภาพใบประกาศเกียรติคุณ สรรเสริญ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน
 

ความเป็นมา

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน เรียกชื่อย่อว่า ม.พศช. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิด เป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันอย่างมีพลังสร้างสรรค์

.พศช. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2543 และได้ยื่นขอจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เมื่อ เดือน มกราคม 2545 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการดำเนินงานเบื้องต้นจากบุคคล ทั้งส่วนของผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท พ...ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มก่อตั้ง ม.พศช. นี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานกับโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (...) ซึ่งเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ได้จัดตั้ง และดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบันนี้นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ม.พศช. เป็นองค์การนิติบุคคลประเภทไม่แสวงหากำไร และมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะก่อตั้งและจดทะเบียน เป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545 โดยที่บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องได้ผ่านประสบการณ์การทำงานพัฒนาชนบท และสังคมอย่าง1ยาวนาน ได้เรียนรู้ทั้งความสำเร็จความล้มเหลวและความพยายามที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยว มุ่งมั่น และเชื่อมั่นว่าประชาชนรากหญ้า สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 


ดังนั้นความพยายามที่จะทำงานเพื่อสังคมจึงเป็นความมุ่งหวัง ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน ของการทำงานที่ผ่านจากงานภาคสังคมล้วนๆ (..2525-2535) สรุปบทเรียนมาสู่ การพึ่งพาตนเองด้วยการทำงานภาคธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีพ.. 2535 เป็นต้นมาจนมาถึงงานภาคสังคมยุคปัจจุบันนในบริบทของการจัดการแนวใหม่ที่เน้นการพึ่งตนเองและประสานความร่วมมือในการทำงานเป็นสำคัญเพื่อสร้างแนวคิด สร้างคน สร้างงานและสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

1.เพื่อดำเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้ร่วมกันเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาประชาสังคมการศึกษา สุขภาพอนามัย ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม โดยสนับสนุนส่งเสริม ให้ชุมชนตระหนักในสิทธิเสรีภาพของชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศน์ การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคทั้งประเภทสินค้า หรือบริการตลอดถึงการสื่อสารสารสนเทศของประชาชนในชุมชน

2.เพื่อร่วมมือ หรือสนับสนุนองค์กรอื่นที่ดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกันโดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

3.เพื่อดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิ


วิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ

มุ่งสร้างมูลนิธิให้เป็นสถาบันภาคสังคมสถาบันหนึ่ง

พันธกิจของมูลนิธิฯ

1.สร้างกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนกระจายออกไปตามชุมชนโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีกองทุนและใช้ประโยชน์ให้เกิดความเติบโตและยั่งยืน อันนำไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชมและโรงเรียน

2.สร้างเครือข่ายเยาวชนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชน พัฒนา อาชีพที่พร้อมจะขยายบทบาทของกลุ่มเยาวชนออกไปสู่กิจกรรมที่มีประโยชน์ทางด้านอื่นๆของสังคมต่อไป

3.สร้างและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคเพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
ผู้ด้อยโอกาสต่างๆให้เป็นภาระต่อสังคมน้อยลง มีคุณภาพ และพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมท้องถิ่นที่ตนอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจ

4.เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรและบุคคลในภาคประชาสังคมต่างๆในการร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ และการระดมทุนเพื่อพัฒนา ให้เป็นเงินสมทบในการสร้างกองทุนการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาชีพและกิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม