คณะกรรมการมูลนิธิฯออกเยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอขุนหาญ
คณะมูลนิธิ พศช. ประกอบด้วย คุณวิทยา สวัสดิ์สกุลพงศ์ รองประธานมูลนิธิ พศช. อ.เกษมศานต์ ศรีโพนทอง กรรมการมูลนิธิ พศช. และคุณวุฑฒี เย็นฤดี กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ พศช. ออกเยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอขุนหาญ ใน จ.ศรีสะเกษ เพื่อปรึกษาหาแนวทางเกี่ยวกับการทำกิจรรม กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนตลอดจนกิจกรรมเยาวชนพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกศ