กิจกรรมกองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน

เนื่องจากมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนทุกภาคส่วนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันอย่างมีพลังสร้างสรรค์ กิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิให้ความสำคัญอย่างมากคือ การสร้างเสริมองค์ความรู้ของชุมชน ดังนั้นจึงได้ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็ก และชุมชนขึ้นในพื้นที่เขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่นเป็นเบื้องต้น และการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ และผู้มีอุปการะคุณหรือผู้ใจบุญภายนอกชุมชนเป็นส่วนสมทบ

ทั้งนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือช่วยเหลือกันของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชนได้แก่ โรงเรียน คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนและผู้นำองค์การทางศาสนาจะเป็นกำลังสำคัญที่ก่อให้เกิดการจัดตั้ง และดูแลพัฒนากองทุนให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป โดยมูลนิธิจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนด้านกำลังทรัพย์ส่วนหนึ่งในเบื้องต้น และสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการในเวลาต่อมา เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและชุมชนได้อย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์กิจกรรมของกองทุนฯ

1. เพื่อให้ชุมชนโรงเรียนมีกองทุน และใช้ประโยชน์ให้เกิดความเติบโต และยั่งยืน อันนำไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนโรงเรียน


2. เพื่อระดมทุน แสงหารายได้และจัดสรรผลกำไรเป็นทุนการศึกษาสำหรับกุลบุตร กุลธิดาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนและหรือเพื่อพัฒนาชุมชนโรงเรียน


3. เพื่อเป็นสวัสดิการเงินกู้และหรือสงเคราะห์แก่บุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนตามความจำเป็น


4. เพื่อช่วยเหลือในลักษณะเงินกู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนำไปเพื่อการศึกษาของบุตร


จากการจัดตั้งกองทุนฯของมูลนิธิ ตั้งแต่ปีพศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน มีกองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน จำนวน 20 โรงเรียนใน อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษดังนี้


 1. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
 2. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
 3. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
 4. โรงเรียนบ้านป่าไม้ห้วยจันทร์
 5. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
 6. โรงเรียนบ้านตาเอก
 7. โรงเรียนบ้านกันทรอม
 8. โรงเรียนบ้านตาหมื่น
 9. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
 10. โรงเรียนบ้านจะเนียว
 11. โรงเรียนบ้านกระหวัน
 12. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
 13. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
 14. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
 15. โรงเรียนบ้านกันจด
 16. โรงเรียนบ้านภูทอง
 17. โรงเรียนบ้านเดื่อ
 18. โรงเรียนไพรธรรมคุณ
 19. โรงเรียนบ้านกราม
 20. โรงเรียนบ้านโพธิ์มัล