ผู้บริหารมูลนิธิ พศช. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ
คุณพนัส สวัสดิ์สกุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯได้ส่งผู้บริหารมูลนิธิ พศช. ลงพื้นที่เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านกิจกรรมเยาวชนพัฒนาอาชีพ ทีมผู้ปฎิบัติงานของมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิชชาลัยธรรมชาติ คุณอุดม บัวเกศ และ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ นักพัฒนา  อดีต ดาบตำรวจแห่ง สภ.อ. ปรางค์กู่ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่ อ.ปราค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2555


รูปที่ 1
คุณวุฑฒี เย็นฤดีกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ พศช. และคุณอุดม บัวเกศ ออกพบปะเยี่ยมเยียน ร.ต.ต. วิชัย สุริยุทธ นักพัฒนาปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่าตาม พระราชดำริ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยกิจกรรมปลูกต้นไม้และพืชเกษตรเป็นกิจกรรมการพัฒนา


รูปที่ 2
ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ กับรางวัลที่ท่านภูมิใจที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆรูป 3-8
ต้นกล้ายางนา และตันกล้าพันธ์ไม้ต่างๆที่ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ สะสมไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองที่พร้อมจะนำออกแจกจ่ายให้กับผู้สนใจนำไปปลูกเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นพืชเศรษฐกิจให้ดอกผลตอบแทนในอนาคตรูปที่9
หมู่แม่พันธ์ขนาดใหญ่ สูงเลยเอวคนอยู่ในฟาร์มหมูของ คุณไทนี่ ชาวออสเตลีย


รูปที่10
คุณโทนี
กับฟาร์มหมูที่น่าภาคภูมิใจของตน

รูปที่ 11 12 13
คุณโทนี่กับทีมสาธารณะสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กำลังปรึกษาหารือกันในการผสมอาหารหมู เพื่อลดกลิ่นขึ้หมูให้ลดน้อยลง และหมูมีการเติบโตและแข็งแรงขึ้น
รูปที่14
คุณวุฑฒี เย็นฤดีกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ พศช.ออกเยี่ยมเยือนและศึกษาเรียนรู้ร่วมกับทีมปฎิบัติภาคสนามของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูในฟาร์มของคุณโทนี่
คุณโทนีและภรรยา ผู้ปฎิบัติงานมูลนิธิฯ คุณอุดมบัวเกศตลอดจนผู้ปฎิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ถ่ายรูปร่วมกัน


รูปที่15
คุณวุฑฒี เย็นฤดีกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ พศช. ออกเยี่ยมศึกษาเรียนรู้ร่วมกันกับคุณ อุดม บัวเกศ ที่ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญเพ็ง คำเลิศ บ้านบางทุ่งพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ


รูปที่ 16
คุณวุฑฒี เย็นฤดีกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ พศช. คุณอุดม บัวเกศ และครอบครัวคุณบุญเพ็ง คำเลิศ

รูปที่ 17 18 19
คุณวุฑฒี เย็นฤดีกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ พศช. อ.เกษมศานต์ ศรีโพนทองกรรมการมูลนิธิ พศช. และ ร.ต.ต. วิชัย สุริยุทธ ร่วมกันเดินทางออกเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน บ้านพอกพิทยาคม ใน จังหวัดศรีสะเกษ

รูปที่ 20 21
โรงเพาะเห็ดในศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านพอกพิทยาคมรูปที่ 22 23
ไก่พันธ์ไข่ และการเลี้ยงดูที่ทันสมัยและถูกสุขอนามัย

รูปที่ 24
แปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ


รูปที่ 25
คอกหมูป่าเป็นหมูป่าเลี้ยงกับผู้ปฎิบัติงานมูลนิธิฯ และ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ


รูปที่ 26
ทีมงานออกเยี่ยมดูการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นสวนป่าในวัดระหาร ตำบล สมอ อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ


รูปที่ 27 28
หลังจากทีมงานมูลนิธิ พศช. ซึ่งประกอบด้วยคุณวุฑฒี เย็นฤดี กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ พศช. อ.เกษมศานต์ ศรีโพนทอง กรรมการมูลนิธิ พศช.  คุณอุดม บัวเกศ ผู้บริหารมหาวิชชาลัยธรรมชาติ และร.ต.ต.วิชัย สริยุทธและนายบุญเพ็ง ดำเลิศ  ได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกเยี่ยมชมการทำงานพัฒนาสังคมของบุคคล และหน่วยงานในภาคประชาสังคมต่างๆในพื้นที่แล้ว ได้เข้ามาประชุมร่วมกันที่ สถานที่มหาวิชชาลัยธรรมชาติใน อ.วังหิน จังหวัดศรีสะเกษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและกำหนดแนวทางว่าจะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษได้อย่างไร

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะใช้กิจกรรมเยาวชนในโรงเรียนปลูกต้นไม้และการปลูกเพาะพันธ์เห็ดชนิดต่างๆในโรงเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยให้ ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองเด็กนักเรียนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับเด็กเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนในการร่วมกันปลูกต้นไม้และเพาะพันธ์เห็ดขึ้นในรูปแบบลักษณะบูรณาการให้เกิดอาชีพกับกลุ่มเยาวชน


โดยอาศัยกองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนที่มีอยู่แล้วเป็นกลไกการบริหารกลุ่มเยาวชนพัฒนาอาชีพ ซึ่งกองทุนพัฒนาการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นผู้นำองค์กรทางศาสนาในพื้นที่ ผู้บริหารกองทุนเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการ่วมจัดตั้ง กลุ่มเยาวชนโรงเรียนพัฒนาอาชีพ

รายได้ดอกผลปลายปีจะถูกหักเข้ากองทุนพัฒนาการศึกษาจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการพัฒนากลุ่มอาชีพ อีกส่วนหนึ่งแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิก เด็กเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนควรจะเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯนี้
สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม ม .พศช.
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน
เลขที่บัญชี 348-2-33051-6