การประชุมเสวนาโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและชุมชนจำนวน 20 โรงเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ของมูลนิธิพัฒการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)


การประชุมเสวนาโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและชุมชนจำนวน 20 โรงเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ของมูลนิธิพัฒการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.)

บรรยากาศของการเตรียมงาน ประชุมเสวนาคึกคักยิ่งทั้งคุณครู และนักเรียนต่างช่วยกันจัดสถานที่
เพื่อเตรียมพร้อมในวันประชุมเสวนา แม้ท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ก็ลงมือติดป้ายด้วยตัวของท่านเอง


ท่านพิจิตร ทานะ รองผู้อำนวยการ สปพ ศรีสะเกษ เขต 4 ท่านได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน..โรงเรียนและผู้บริหารกองทุนฯเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเรียบง่ายแต่จริงจัง
คุณนรา โพธิ์สิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พศช.ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ก็เข้าร่วมกับงานประชุมครั้งนี้


ผู้บริหาร มหาวิชชาลัยธรรมชาติ โดย รตต.วิชัย  สุริยุทธ   คุณ ทิวา รุ่งแก้ว คุณ อรุณศักดิ์ โอชารส อ..อุดม บัวเกศ และพ่อบุญเพ็ง คำเลิศ ก็ได้เข้าร่วมในการประชุมเสวนา ในครั้งนี้


ระหว่างประชุมสัมนา เมื่อถึงกำหนด เวลา คณะครูโรงเรียนกองทุน 20 โรงเรียน ท่านรอง ผ..สปพ ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้บริหารมหาวิชชาลัยธรรมชาติ และผู้บริหารมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นศิริมงคล แก่โรงเรียนกองทุนฯ

บรรยากาศแบบมีส่วนร่วม สนุกสนาน และเอร็ดอร่อยหลังการประชุมเสร็จ คุณครูทุกท่านต่างให้ความสนใจในกิจกรรมการเพาะเห็ดของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กำลังอธิบายการเพาะเห็ดให้ผู้เข้าชมในโรงเพาะเห็ดฟัง


..เนตรนภา สาระวรรณ ผ.. โรงเรียนบ้านหนองใหญ๋นำเด็กๆและผู้ปฎิบ้ติงานจากหน่วยงานต่างๆร่วมถ่ายรูปร่วมกัน