โครงการชุมชนโรงเรียนสีเขียวครงการกิจกรรมชุมชนโรงเรียนสีเขียว


มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนโดย คุณวุฑฒี เย็นฤดี ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมกับมหาวิชชาลัยธรรมชาติ โดย ร...วิชัย สุริยุทธและคุณกานจ์บุญญานาค ศตเรืองชัยศรี ประธานเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ (เครือข่ายสทม.) ลงพื้นที่ โรงเรียนกองทุน พศช. 20 โรงเรียน ในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียนกับคณะครู นักเรียนในโรงเรียน คณะกรรมการ กองทุนการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาตามโครงการชุมชนโรงเรียนสีเขียว เพื่อสนองต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3