ปณิธานนางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (พี่จุ๋ม)กับงาน พศช


ปณิธานของนางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (พี่จุ๋ม)
กับงานของ พศช.

      คุณวราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล หรือที่หลายๆ คนเรียกว่าพี่จุ๋ม จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จึงนับว่าเป็นนักเขียนและนักการศึกษาที่เข้าใจถึงแก่นแท้ของปรัชญาการศึกษาที่ว่า
 “การศึกษาที่แท้จริงนั้นต้องตอบสนองต่อการพัฒนาคน และระบบการศึกษาที่ดีต้องสอดคล้องต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม” พี่จุ๋มมักพูดอยู่เสมอว่าแนวคิดและปรัชญาของ พศช. นั้นตรงกับอุดมคติและแนวคิดของพี่จุ๋มมาก เนื่องจากแนวคิดปรัชญาของ พศช.นั้น มุ่งเน้นที่การพัฒนาระบบการศึกษาที่นอกจากจะต้องมุ่งพัฒนาคนแล้วยังต้องเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาชุมชนด้วย
ด้วยเหตุนี้ พี่จุ๋มจึงได้เข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.) ในเรื่องต่างๆ อาทิ งานเขียนและงานกิจกรรมทางสังคม มีบทบาทเป็นกรรมการและเลขานุการ และยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการถอดสรุปบทเรียนการทำงานขององค์กร และการติดตามประเมินผลการทำงานอีกด้วย  พี่จุ๋มเริ่มเข้ามาช่วยเหลืองานของ พศช. ตั้งแต่ปี พ..2530 และร่วมในการก่อตั้งมูลนิธิ พศช. ในปี พ..2545 เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างองค์กรให้เป็นรูปเป็นร่างมาจนถึงทุกวันนี้ ในปัจจุบันพี่จุ๋มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ

        คุณพนัส สวัสดิ์สกุลพงศ์ ประธานมูลนิธิฯ เล่าให้ฟังว่าพี่จุ๋มให้ความสนใจในความเป็น พศช. เพราะเห็นว่ามีความแตกต่างจากองค์กรทั่วไป พี่จุ๋มเริ่มเข้ามาศึกษาความเป็นมาของ พศช. และให้ความสำคัญกับการถอดสรุปบทเรียนการทำงานของ พศช.มาโดยตลอด การถอดสรุปบทเรียนแต่ละครั้งของพี่จุ๋มมีผลต่อการพัฒนาแนวคิดของ พศช. ให้เติบโตก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นงานเขียนที่เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพการทำงานของ พศช.ได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่พี่จุ๋มสนใจมากเป็นพิเศษนั่นก็คือ ความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอทางเลือกที่องค์กรภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาต่างๆ จะสามารถทำงานพัฒนาสังคมได้อย่างมั่นคงโดยมีฐานชุมชนที่ประกอบด้วยทุนทางสังคม เช่น องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรของท้องถิ่นนั้นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดที่ทันยุคทันสมัย โดยเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและการพัฒนาที่ต้องดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค
     สิ่งเหล่านี้พี่จุ๋มพยายามศึกษาและถอดสรุปบทเรียนการทำงานของ พศช. ทั้งภาคธุรกิจและทางภาคสังคม ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนที่มีความสวยงามทางด้านภาษา เพื่อเป็นบทเรียนให้องค์กรภาคประชาสังคมได้ศึกษา
วันนี้พี่จุ๋มได้จากไป แต่ก็จากไปเพียงแค่ร่างกาย แต่แนวคิดและอุดมการณ์ของพี่จุ๋มยังอยู่กับพวกเราชาว พศช. ทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคม พวกเราจะขอสืบทอดปณิธาณที่จะมุ่งมั่นร่วมกันสร้างคน สร้างงาน และสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคมของพี่จุ๋มที่มีแต่ความมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมตลอดไป

มูลนิธิพัฒนาการศึษาเพื่อชุมชน (.พศช.)3 กันยายน 2555