ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กเยาวชนและชุมชนท้องถิ่นห่างไกล...

ขอเชิญร่วมบริจาค
เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็ก,เยาวชน
และชุมชนท้องถิ่นห่างไกล...                       

 


ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ...
เพื่อช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาเด็ก,เยาวชนและ
ชุมชนท้องถิ่นห่างไกล
สามารถบริจาคผ่านธนาคาร ได้ที่...
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน
เลขที่บัญชี : 3482330516
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัตนาธิเบศร์
หมายเหตุ : หลังจากที่ท่านบริจาคเข้าบัญชี
กรุณาแฟกซ์ใบ Pay in มาที่มูลนิธิฯ
0-2903-1202
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองให้ท่านต่อไป  มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
สร้างคน  สร้างงาน
สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม...  

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.)
68/83 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร.0-2903-2225-6 แฟกซ์.0-2903-1202
E-mail : psch.edcf@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/psch.edcf
www.psch-edcf.org