กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) 
ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสมทบทุนอาหารกลางวัน
และอุปกรณ์การเรียนในโครงการ...
"ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ห่างไกล
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556"
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2556
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
จำนวน 25 แห่ง ได้แก่...

1) โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
2) โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
3) โรงเรียนบ้านพยอม
4) โรงเรียนบ้านหัวช้าง
5) โรงเรียนชุมชนหนองสังข์
6) โรงเรียนบ้านตีกา
7) โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
8) โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน
10) โรงเรียนบ้านตาหมื่น
11) โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
12) โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
13) โรงเรียนบ้านชำเขียน
14) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
15) โรงเรียนบ้านตาเอก
16) โรงเรียนบ้านตานวน
17) โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
18) โรงเรียนบ้านอาราง
19) โรงเรียนบ้านกันทรอม
20) โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
21) โรงเรียนบ้านหนองคู
22) โรงเรียนบ้านโนนแฝก
23) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
24) โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)
25) โรงเรียนบ้านหนองขนาน