ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราชฯ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จ  พระยิ่งด้วย  ธรรมญาณ
พระสังฆราช  เจริญฌาณ  อยู่พร้อม
ทรง  พรรษายุกาล  นับเพิ่ม หนึ่งเอย
พระเจริญ  พลานมัยน้อม  สืบเชื้อชินสีห์

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ขอประทานถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชันษายิ่งยืนนาน
เกล้ากระหม่อม 
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)