ประจวบวารเฉลิมชนม์         พระจอมพลกษัตรา
             พระปกเกล้าฯ ประชามา      จำเนียรกาลประจบปี
             ประชาราษฎร์ตระหนักภักดิ์ และจงรักพระจักรี
             จะตามรอยพระบาทที่          ธ ทรงย่างนำทางชน
             ธ ทรงเปรียบประดุจสูรย์      รพีพูนจรัสดล
             สถิตมั่นประกอบผล             วิเศษเกื้อประชากร
             พศช. มโนน้อม                   ประณตพร้อมถวายพร
             คณาเทพมหิศร                   ประสานช่วยประสาทพลัน
             ธ หวังใดสฤษดิ์สม               ฤดีมาดมิพลาดผัน
             ประสบสุขทิวาวัน                 นิราศทุกข์นิรันตราย
             มิเชือนแช ธ ทรงสอน          มิบั่นทอน ธ บรรยาย
             จะรู้รักสมัครหมาย               สมาน-ฉันท(ะ)ไมตรี
             ประพฤติพอจะเลี้ยงชีพ        มิเร่งรีบจะเกินดี
             ตระหนักพจน์นฤบดี             ประทับเกล้าฯ นิรันดร
 
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดศรีสะเกษ