เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงเจริญพระชันษา ๔๒ ปี วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม...
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุน นายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ