ค้อมศิระถวายอาศิรวาท 
ขัตติยะนารีราช สมสง่า
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ
๗ ธันวา พระประสูติกาล

งาม พระหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์
ดุจดวงมณีรัตน์โชติผสาน
พระอัจฉริยภาพ ปรีชาชาญ
ล้วนเป็นที่กล่าวขานท้นธาตรี

พระเกียรติยศเกริกไกร ก้องวิเทศ
เป็นเกียรติศักดิ์นคเรศระเรืองศรี
เป็นพัชระเอกองค์วงศ์จักรี
เป็นขัตติยะนารีศรีนิกร

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสําราญ
พระบารมีไพศาล สืบอดิสร
ปวงราษฏร์ทั้งไผท ถวายพระพร
สถาวร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อมฉัน...

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ