เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) 
จัดให้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำการกองทุน
นายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อ
๑.) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
๒.) เสริมสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
๓.) เป็นแหล่งเรียนรู้,ศึกษาดูงานของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ
สามารถบริจาคผ่านธนาคาร ได้ที่...
ชื่อบัญชี : กองทุน นายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ : ๔๐๔-๖๔๓๐๕๓-๔
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
นายบุญเพ็ง คำเลิศ (ประธานกองทุนฯ) โทร.๐๘๖-๒๔๓๒๐๑๓
ว่าที่ ร.ต.บัวพิตย์ พิทยาทรานุวัฒ (คณะกรรมการกองทุนฯ) โทร.๐๘๙-๔๘๘๘๗๐๕
นางสาวพิมพ์ลดา ศรีวิพัฒน์ (เลขานุการกองทุนฯ) โทร. ๐๘๒-๗๐๒๒๐๖๘