ด้วยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.) 
 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่ความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันอย่างมีพลังสร้างสรรค์
 
ในการนี้เพื่อเป็นการต่อยอดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ
“ผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบกองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2557” ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ขยายบริการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง,บริการความรู้ ส่งเสริมอาชีพแก่บุคคลทั่วไป,จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางานสำหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น 

โดยมีพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ในวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557 เวลา 09.39.  
ณ ที่ทำการกองทุนฯ บ้านนาทุ่งพัฒนา หมู่ 14  
.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
โดยได้รับเกียรติจาก...
นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ 
นางนงคราญ แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.ำเภอขุขันธ์ 
กำนันวิเชียร อาจภักดี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอขุขันธ์ 
เป็นประธานอุปถัมภ์ 
 
ในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้ 
และเรียนเชิญท่านและหน่วยงานของท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าฯ ตามกำลังศรัทธา
พร้อมทั้งขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว