มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.)
เปิดรับจิตอาสาจากองค์กรต่างๆ ที่สนใจ พาสมาชิกมาร่วมกันทำความดี... 
ในกิจกรรม
เพาะกล้าจิตอาสา 1,000 ต้นกล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2557”
ภายใต้โครงการ “เครือข่ายจิตอาสา ตามรอยดาบวิชัย ด้วยก้าวที่ยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยธรรมชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
*******************


ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น
 

กิจกรรม “เพาะกล้าจิตอาสา 1,000 ต้นกล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2557” จัดขึ้น ณ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ “เครือข่ายจิตอาสา ตามรอยดาบวิชัย ด้วยก้าวที่ยั่งยืน” ในความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.) กองทุน ร...วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยสำราญ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศป่าต้นน้ำ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ พนักงานบริษัทเอกชนและครอบครัว ผู้แทนองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มสมาชิก Facebook ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมแสดงพลังในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมการปลูกป่าฯ นี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานปณิธาน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ (หรือดาบวิชัย) ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เดินทางไปบรรยายความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากธรรมชาติด้วยพลังใจที่ คุโชนเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่คนรอบข้างกล่าวหาว่าเขาเป็นคนบ้า บ้า…ที่จะปลูกต้นไม้ เฉพาะต้นตาล เขาปลูกมาแล้วกว่า 2 ล้านต้น ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา
นับ ตั้งแต่ปี 2555 มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งกองทุน ร...วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษขึ้น ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนจิตอาสาจากทุกสาขาอาชีพ จัดทำโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ หรือต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นตาล, คูน, ถ่อน, ยางนา, แค และต้นขี้เหล็ก เป็นต้น ซึ่งได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว กว่า 10,000 ต้น นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ให้การสนับสนุน “เพาะพันธุ์กล้าไม้” “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศึกษาธรรมชาติ” และ “การรณรงค์ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง” ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญ และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ต่อไป
เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว โดยกิจกรรมในปี 2557นี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจากหลากหลายภาคส่วน จำนวนกว่า200 คน ได้แก่
   1. กลุ่มจิตอาสาจากกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน
   2. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จำนวน 50 คน
   3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 50 คน
   4. กลุ่มจิตอาสาจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียง จำนวน 50 คน
ได้เข้าร่วมปลูกต้นกล้าเพิ่มเติมอีก 1,000 ต้น ให้แล้วเสร็จใน 1 วัน เพื่อเป็นการถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำห้วยสำราญ ซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่สำคัญต่อการเกษตรกรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
นอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ป่าและแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิดแล้ว ยังจะเป็นการช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมของป่าต้นน้ำแก่กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้ามาทัศนศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา ณ ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยธรรมชาติ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เสาร์ที่ 16.. 57
 • 06.00 . – 07.00 . รับประทานอาหารเช้า
 • 07.00 . – 08.00 . เดินทางสู่ สถานที่จัดกิจกรรมฯ
 • 09.00 . – 11.30 . ร่วมกิจกรรมปลูกป่าฯ (จุดที่ 1)
 • 12.00 . – 13.00 . รับประทานอาหารเที่ยง
 • 14.00 . – 16.00 . ร่วมกิจกรรมปลูกป่าฯ (จุดที่ 2)
 • 16.00 . – 17.00 . เดินทางกลับที่พัก
 • 18.00 . – 19.00 . รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาทิตย์ที่ 17 .. 57
 • 07.00 . - 08.00 . รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 . - 11.30 . ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยธรรมชาติ
 • 11.30 . - 12.30 . รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 . เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
สวัสดิการ
1. มีอาหารบริการทุกมื้อ
2. มีรถรับ-ส่งที่พัก-จุดทำกิจกรรมฯ
3. วิทยากร ในการอบรมการปลูกป่าฯ
4. ต้นไม้สำหรับปลูกป่าฯ
การเตรียมตัว
1. ชุดลุยๆ 1 ชุด สำหรับกิจกรรมปลูกป่า
2. รองเท้าผ้าใบ
3. หมวก
4. อุปกรณ์อาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว สบู่ ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ


หากท่านมีความประสงค์จะสมทบค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี 
“กองทุน ร...วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ”  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)
เลขที่บัญชี : 404-643125-5
เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 089-488-8705
และส่งรายชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา
โดยส่งรายละเอียดมาที่ E-mail : psch.edcf@gmail.com
การสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล-ชื่อเล่น ลงในหน้ากิจกรรม
จากนั้น จะต้องเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้ประกาศให้ทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้จัดโดยองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
ติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.facebook.com/มูลนิธิ พศช.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  
ว่าที่ร้อยตรี บัวพิตย์ พิทยาทรานุวัฒ โทร. 089-488-8705
นางสาวพิมพ์ลดา ศรีวิพัฒน์ โทร. 082-702-2068