มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี
และก้าวเข้าสู่ปีที่ ๓๓ ของ พศช.


พศช.ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๕ โดยคณะบุคคลที่มาจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัย นักหนังสือพิมพ์ นักเคลื่อนไหวทางสังคม และครูที่ทำงานกับชุมชนชนบทในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้กรอบแนวคิดและปรัชญาการศึกษาเพื่อชุมชน

กิจกรรมในยุคแรกมุ่งสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มคนในชนบท เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อเรียนรู้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวและชุมชน ให้ยกระดับและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านกระบวนการคิดและการทำงานแบบลองผิดลองถูกครั้งแล้วครั้งเล่า จนได้บทสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กรในปัจจุบัน 

อนาคตอันใกล้ พศช. จะดำเนินอุตสาหกรรมตัวใหม่ ที่ต่อยอดจากแป้งหมักขนมจีน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตขนมจีน มุ่งสู่การทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ “ การทำนาข้าว ” ของตนเองเพื่อความมั่นใจในคุณภาพและปริมาณข้าว ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักของ พศช. โดยมุ่งสู่ การดำเนินธุรกิจทางการตลาดที่ตอบสนองชีวิตคนเมือง ที่ต้องการความสะดวกสบาย และดูดี อาทิ ร้านขนมจีนฟาสต์ฟู้ด, ร้านอาหารในแนวเส้นของคนเอเชีย เป็นต้น

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พศช.กรุ๊ป ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา,ส่งเสริมการมีอาชีพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งมอบความรักความห่วงใยและความปรารถนาดี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของเด็ก เยาวชน และชุมชนในท้องถิ่นห่างไกล ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป...โดย มีคุณพนัส สวัสดิ์สกุลพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร พศช.กรุ๊ป เสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พศช. จะคงความมุ่งมั่น “สร้างคน สร้างงาน สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม” ดังคำนิยามตลอดไป...