******************************

ประจวบวารเฉลิมชนม์        พระจอมพลกษัตรา
พระปกเกล้า ฯ ประชามา     จำเนียรกาลประจบปี
ประชาราษฎร์ตระหนักภักดิ์   และจงรักพระจักรี
จะตามรอยพระบาทที่          ธ ทรงย่างนำทางชน
ธ ทรงเปรียบประดุจสูรย์       รพีพูนจรัสดล 
สถิตมั่นประกอบผล             วิเศษเกื้อประชากร
พศช. มโนน้อม                   ประณตพร้อมถวายพร
คณาเทพมหิศร                  ประสานช่วยประสาทพลัน
ธ หวังใดสฤษดิ์สม              ฤดีมาดมิพลาดผัน
ประสบสุขทิวาวัน               นิราศทุกข์นิรันตราย
มิเชือนแช ธ ทรงสอน          มิบั่นทอน ธ บรรยาย
จะรู้รักสมัครหมาย              สมาน-ฉันท(ะ)ไมตรี
ประพฤติพอจะเลี้ยงชีพ        มิเร่งรีบจะเกินดี
ตระหนักพจน์นฤบดี           ประทับเกล้าฯ นิรันดร

 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)