สมเป็นขัตติยนารีศรีชาติ
ทรงเป็นปราชญ์หน่อเนื้อเชื้อนเรศ
พสกนิกรเทิดพระเกียรติไว้เหนือเกศ
นานาประเทศ..สดุดีพระปรีชาชาญ


ด้วยพระอัจฉริยภาพเป็นปรากฏ
พระเกียรติยศพิไลแผ่ไพศาล
จึงประจักษ์..ทรงดํารงเป็นองค์ประธาน
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมฯ


ยังมาซึ่งความปลาบปลื้มแก่ปวงราษฏร์
ในพระปรีชาสามารถอันเลิศลํ้า
สมราชวงศ์ทรงทศพิธราชธรรม
ทรงตรากตรําเพื่อชาติพัฒนา


ค้อมถวายบังคมคัลอัญชลี
สดุดีพระเจ้าหลานเธอ..มิ่งฟ้า
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
************************************************

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเจริญพระชันษา ๓๗ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและจิตอาสา
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อช
ุมชน (มูลนิธิ พศช.)