โครงการ CSR ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการดีๆ อย่างนี้ต้องขยาย #CSR

      6 มิ.ย.62 นายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูก ปล่อยปลา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย อบต.ไพร ร่วมกับ มูลนิธิ พศช. ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.ไพร ได้รับการสนับสนุน พันธุ์กล้าไม้จากโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องให้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ และ พันธุ์ปลาจาก การประมงจังหวัดศรีสะเกษ