วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 


       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก ปล่อยปลา และพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าวาสุกรี ขอบคุณที่มา: https://ch3thailandnews.bectero.com/news/191310