มูลนิธิพศช. มอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน โรงเรียนบ้านตาเอก ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

                 วันที่ 19 มี.ค.64 นายเกษมศานต์  ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(ม.พศช.) และนายประวิทย์  ปรังศรี เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน โรงเรียนบ้านตาเอก ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  ที่มีผลจากการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุน ผลกำไรจัดสรรส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ประจำปี 2563 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 103 คน  มอบเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงิน  30,400 บาท  โดยมี นายชัยมงคล  มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก เป็นประธานจัดพิธีมอบทุนการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับโรงเรียนบ้านตาเอก ต.กันทรอม  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต4  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น                

                 โรงเรียนบ้านตาเอก เป็น 1 ใน 20 โรงเรียน ที่มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(ม.พศช.) ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาเด็กและชุมชน ตั้งแต่ ปี 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีความก้าวหน้า นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป