กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนโรงเรียนบ้านกราม

                2 มี.ค.65 นายเกษมศานต์  ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(ม.พศช.) ร่วมวางหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนโรงเรียนบ้านกราม  มีนางนารีรัฐ  หล้าธรรม ครูผู้รับผิดชอบกองทุนฯ โรงเรียนบ้านกราม  ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต4  โรงเรียนบ้านกราม  เป็น 1 ใน 20 โรงเรียน ที่มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(ม.พศช.) ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาเด็กและชุมชน ตั้งแต่ ปี 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีความก้าวหน้า นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป