บทความ

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของทวยราษฎร์

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร