วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558


สมเป็นขัตติยนารีศรีชาติ
ทรงเป็นปราชญ์หน่อเนื้อเชื้อนเรศ
พสกนิกรเทิดพระเกียรติไว้เหนือเกศ
นานาประเทศ..สดุดีพระปรีชาชาญ


ด้วยพระอัจฉริยภาพเป็นปรากฏ
พระเกียรติยศพิไลแผ่ไพศาล
จึงประจักษ์..ทรงดํารงเป็นองค์ประธาน
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมฯ


ยังมาซึ่งความปลาบปลื้มแก่ปวงราษฏร์
ในพระปรีชาสามารถอันเลิศลํ้า
สมราชวงศ์ทรงทศพิธราชธรรม
ทรงตรากตรําเพื่อชาติพัฒนา


ค้อมถวายบังคมคัลอัญชลี
สดุดีพระเจ้าหลานเธอ..มิ่งฟ้า
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
************************************************

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเจริญพระชันษา ๓๗ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและจิตอาสา
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อช
ุมชน (มูลนิธิ พศช.)

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558


วันพ่อแห่งชาติ

เฉลิมพระชนม์ พรรษา มหาฤกษ์
ตะวันเบิก ฟ้าสีทอง ส่องเวหน
โลกแซ่ซ้อง  บุญบารมี พระฯภูมิพล
เกริกสกล ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแดนไทย

..ธ ทรงธรรม ทศพิธ สถิตย์เลิศ
ทรงก่อเกิด พัฒนาชาติ ศาสน์ไสว
ทุกโครงการ  ดำริมา จากพระหทัย
ชาติก้าวไกล ไปทั่วหล้า สู่สากล

..ขออัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศา
เทพยดา ปกป้องภัย ให้ไกลพ้น
ทรงเสกสรรค์ หรรษา มหาชนม์
บรรดาลดล ให้พระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (มูลนิธิ พศช.)