วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558


ขอเชิญร่วมบริจาค
มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา 
และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน 
จำนวน 200 คน


เนื่องในโอกาสกิจกรรม "ปลุก ปั่น ปลูก เพื่อแม่"

ปลุก- ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาสังคม 
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม

ปั่น- ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สัมผัสธรรมชาติเส้นทาง
ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
"น้ำตกห้วยจันทร์"

ปลูก- ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อแม่ของแผ่นดิน 
ร่วมกับคณะครู นักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น


ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558


อาเศียรวาทราชสดุดีองค์ราชินี
       
งามองค์สิริกิตต์ ทุกทิศะชม พิสิฐสมพระภูมี
งามน้ำพระทัย ประดุจนที วิสุทธิ์เอื้อและอาทร
งามบุญ คุณา ทนุปถัมภ์ สฤษฎ์ค้ำ ทิฆัมพร
งามเลิศ เทิดเกียรติ กิตติบวร รัฐชนนีไทย


สานศิลป์วิจิตร ประดิษฐ์ถักทอ ธุระก่อผดุงไพร
สานขวัญ มิหวั่น ทุพภิกขภัย ก็ถอดถ่าย ธ.เกื้อกูล
สานวันเฉลิม พระชนมวาร รติสรรเจิดจำรูญ
สานสามัคคี สักกะระทูล กราบพระแม่ถวายชัย

ดลชาวสรรพสิทธิ์ พสกนิกร ประณตวอนพระศรีตรัย
ดลมิ่งพระแม่  กมลไทย สุขภาวะไพบูลย์
ดลเทพ ประทานจตุรชัย ภยพ่ายมลายสูญ
ดลบุญ ธ. เกื้อกรุณกูล สุขเกษมเสมอเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน 
(มูลนิธิ พศช.)


ประพันธ์โดย เผชิญ โบตระกูล