บทความ

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

R.I.P. ต่อความสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง