บทความ

การประชุมเสวนาโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและชุมชนจำนวน 20 โรงเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ของมูลนิธิพัฒการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)