วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) 
จัดให้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำการกองทุน
นายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อ
๑.) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
๒.) เสริมสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
๓.) เป็นแหล่งเรียนรู้,ศึกษาดูงานของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ
สามารถบริจาคผ่านธนาคาร ได้ที่...
ชื่อบัญชี : กองทุน นายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ : ๔๐๔-๖๔๓๐๕๓-๔
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
นายบุญเพ็ง คำเลิศ (ประธานกองทุนฯ) โทร.๐๘๖-๒๔๓๒๐๑๓
ว่าที่ ร.ต.บัวพิตย์ พิทยาทรานุวัฒ (คณะกรรมการกองทุนฯ) โทร.๐๘๙-๔๘๘๘๗๐๕
นางสาวพิมพ์ลดา ศรีวิพัฒน์ (เลขานุการกองทุนฯ) โทร. ๐๘๒-๗๐๒๒๐๖๘


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงเจริญพระชันษา ๔๒ ปี วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม...
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุน นายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556


ค้อมศิระถวายอาศิรวาท 
ขัตติยะนารีราช สมสง่า
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ
๗ ธันวา พระประสูติกาล

งาม พระหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์
ดุจดวงมณีรัตน์โชติผสาน
พระอัจฉริยภาพ ปรีชาชาญ
ล้วนเป็นที่กล่าวขานท้นธาตรี

พระเกียรติยศเกริกไกร ก้องวิเทศ
เป็นเกียรติศักดิ์นคเรศระเรืองศรี
เป็นพัชระเอกองค์วงศ์จักรี
เป็นขัตติยะนารีศรีนิกร

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสําราญ
พระบารมีไพศาล สืบอดิสร
ปวงราษฏร์ทั้งไผท ถวายพระพร
สถาวร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อมฉัน...

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556


                 ประจวบวารเฉลิมชนม์         พระจอมพลกษัตรา
             พระปกเกล้าฯ ประชามา      จำเนียรกาลประจบปี
             ประชาราษฎร์ตระหนักภักดิ์ และจงรักพระจักรี
             จะตามรอยพระบาทที่          ธ ทรงย่างนำทางชน
             ธ ทรงเปรียบประดุจสูรย์      รพีพูนจรัสดล
             สถิตมั่นประกอบผล             วิเศษเกื้อประชากร
             พศช. มโนน้อม                   ประณตพร้อมถวายพร
             คณาเทพมหิศร                   ประสานช่วยประสาทพลัน
             ธ หวังใดสฤษดิ์สม               ฤดีมาดมิพลาดผัน
             ประสบสุขทิวาวัน                 นิราศทุกข์นิรันตราย
             มิเชือนแช ธ ทรงสอน          มิบั่นทอน ธ บรรยาย
             จะรู้รักสมัครหมาย               สมาน-ฉันท(ะ)ไมตรี
             ประพฤติพอจะเลี้ยงชีพ        มิเร่งรีบจะเกินดี
             ตระหนักพจน์นฤบดี             ประทับเกล้าฯ นิรันดร
 
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดศรีสะเกษ