วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
1.นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2.พระครูวาปี ขันติคุณ เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ โพนยาง
3.พ.ท.วรากร ธนยั่งยืน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษ
4.นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ
5.นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอวังหิน
6.นายเตชิน วรวงค์ เจ้าพนังงานปกครองอำเภอวังหิน ชำนาญการ
7.ชมรมคนรักในหลวง โดยคุณสุรยุทธ กิติวรพงศ์ กรุงเทพมหานคร
8.นายมงคล อุทัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
9.นายจรูญ คำผาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น
10.ว่าที่พันตรีพิศาล วรจักร ผอ.โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
11.นายระยับ ดวงศรี ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองสังข์
12.ดร.อดิเรก บุญคง ผอ.โรงเรียนบ้านระกา
13.นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง กรรมการมูลนิธิ พศช.
14.นายบุญลือ บุญเติม กำนันตำบลศรีสำราญ
15.คณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
16.คณะกรรมการกองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จ.ศรีสะเกษ
17.คณะกรรมการกองทุนร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ
18.นายพินิจ วงศ์โสภา หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
19.นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม สวท.จังหวัดศรีสะเกษ
20.นายอนุสรณ์ แสงกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอ / ประธานสถานศึกษา กศน.อำเภอวังหิน
21.นายคำนึง สมาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 และชาวบ้านบ้านโคกสะอาด
22.ว่าที่ร.ต.แผน โพธิ์ชัย อดีตนายก อบต.ศรีสำราญ
23.นายเบญจพล พาลี ผอ.กศน.อำเภอภูสิงห์
24.นางพิสมัย บัวเกษ ผอ.รพ.สต.ศรีสำราญ
25.คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสำราญ
26.นายสมหมาย ธรรมวัติ ผู้จัดการกลุ่มทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ
27.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
28.คณะครู นักเรียน ร.ร.ชุมชนหนองสังข์ / ร.ร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา / ร.ร.บ้านโพนยาง
29.ครอบครัวศรีวิพัฒน์ โดยนางสาวพิมพ์ลดา ศรีวิพัฒน์
30.ครอบครัวสิตพงษ์ โดยนางสาววัลวลี สิตพงษ์
31.ครอบครัวสุภาพ โดยคุณกิตติภรน์ สุภาพ
32.คุณสมทวี บัวเกษ จังหวัดชลบุรี
33.คุณนิธินันท์ บุญหวาน จังหวัดศรีสะเกษ
34.บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ
35.ทีมงาน พศช.นนทบุรี FC โดยคุณสันต์ธาร ปุเลตัง
36.ชมรมอรหันต์ บริษัท พ.ศ.ช.กรุ๊ป จำกัด จ.นนทบุรี โดยคุณศิชา ธรรมอินทอง
37.ครอบครัวรักษาพันธุ์ โดยเด็กชายอภิรักษ์ รักษาพันธุ์ จ.นนทบุรี
38.พี่น้องประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกท่าน

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมจัดให้มีกิจกรรม “เพาะกล้าจิตอาสา 1,000 ต้นกล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2557” ซึ่งจัดขึ้น ณ ป่าชุมชนหนองประหวด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ “เครือข่ายจิตอาสา ตามรอยดาบวิชัย ด้วยก้าวที่ยั่งยืน” ในความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยสำราญ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศป่าต้นน้ำ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ พนักงานบริษัทเอกชนและครอบครัว ผู้แทนองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มสมาชิก Facebook ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมแสดงพลังในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมการปลูกป่าฯ นี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานปณิธานดาบวิชัย สุริยุทธ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เดินทางไปบรรยายความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากธรรมชาติด้วยพลังใจที่ คุโชนเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่คนรอบข้างกล่าวหาว่าเขาเป็นคนบ้า บ้า…ที่จะปลูกต้นไม้ เฉพาะต้นตาล เขาปลูกมาแล้วกว่า 2 ล้านต้น ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา

นับ ตั้งแต่ปี 2555 มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งกองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษขึ้น ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนจิตอาสาจากทุกสาขาอาชีพ จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และการปลูกต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นตาล, คูน, ถ่อน, ยางนา, แค และต้นขี้เหล็ก เป็นต้น ซึ่งได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 10,000 ต้น นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ให้การสนับสนุน “เพาะพันธุ์กล้าไม้” “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศึกษาธรรมชาติ” และ “การรณรงค์ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง” ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญ และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำเพื่อการเกษตรแบบ ผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ต่อไป
เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว โดยกิจกรรมในปี 2557 นี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจากหลากหลายภาคส่วน จำนวนกว่า 200 คน ได้แก่
1.) กลุ่มจิตอาสาจากกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน
2.) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จำนวน 50 คน
3.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 50 คน
4.) กลุ่มจิตอาสาจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียง จำนวน 50 คน
 

ได้เข้าร่วมปลูกต้นกล้าเพิ่มเติมอีก 1,000 ต้น ให้แล้วเสร็จใน 1 วัน เพื่อเป็นการถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำห้วยสำราญ ซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่สำคัญต่อการเกษตรกรรมของจังหวัดศรีสะเกษ

นอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ป่าและแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิดแล้ว ยังจะเป็นการช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมของป่าต้นน้ำแก่กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้ามาทัศนศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา ณ ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยธรรมชาติ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สำหรับการปลูกป่าในวันนี้จะเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้มีจำนวนลดน้อยลงทุกขณะ ก็ถือว่าสิ่งที่เราจะต้องร่วมกัน นั่นคือจะทำกิจกรรมอย่างไรให้เหมาะสมและดำรงรักษาป่าไม้นี้ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวของป่าไม้ร่วมกัน มูลนิธิฯ ขอให้ทุกท่านทั้งหลายในที่นี้ และที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคนั้น ได้ร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศ และขอน้อมนำแนวพระราชดำริของทั้ง 2 พระองค์ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการปลูกป่าแบบไม่ปลูก ก็หมายถึงการที่ปล่อยให้ป่านั้นฟื้นตัวขึ้นมาเอง โดยไม่ให้มีสิ่งใดรบกวน เพราะธรรมชาติจะจัดการกับตัวเองและป่าก็จะเจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์ต่อ ไป รวมถึงแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการให้คนอยู่กับป่า นั้นหมายความว่าเมื่อคนได้ใช้ประโยชน์จากป่า ป่าก็อยู่ได้ คนก็อยู่ได้ ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการปลูกป่าเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน สร้างให้เกิดงาน สร้างให้เกิดรายได้ สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และรวมถึงการช่วยกันรับผิดชอบที่จะฟื้นฟูดูแลรักษาป่าไม้ให้เป็นความสมบูรณ์ ของระบบนิเวศต่อไป

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มูลนิธิฯ โดยกองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ทุกหน่วยงานได้นำแนวพระราชดำรินี้ไปน้อมนำ ปรับใช้ เพื่อที่จะทำให้ป่าไม้ของเรานั้นได้อยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาส ได้เห็นและสัมผัสคุณประโยชน์ของป่าไม้ในการดูแลรักษาธรรมชาติและความสมดุล นี้ด้วย รวมถึงการที่จะทำอย่างไรให้ป่าไม้นี้เป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นแหล่งพืชพรรณธัญญาหารที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “เพาะกล้าจิตอาสา 1,000 ต้นกล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2557” ขอขอบคุณจิตอาสาและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันปลูกป่ารักษา ธรรมชาติ สร้างความสมดุล และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของเราในครั้งนี้ และสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามเจตจำนงทุกประการ ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยถ้วนหน้า...
                                                     

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557


         กิจกรรม “เพาะกล้าจิตอาสา 1,000 ต้นกล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2557” จัดขึ้น ณ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ “เครือข่ายจิตอาสา ตามรอยดาบวิชัย ด้วยก้าวที่ยั่งยืน” ในความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.) กองทุน ร...วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยสำราญ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศป่าต้นน้ำ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ พนักงานบริษัทเอกชนและครอบครัว ผู้แทนองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มสมาชิก Facebook ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมแสดงพลังในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมการปลูกป่าฯ นี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานปณิธานดาบวิชัย สุริยุทธ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เดินทางไปบรรยายความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากธรรมชาติด้วยพลังใจที่ คุโชนเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่คนรอบข้างกล่าวหาว่าเขาเป็นคนบ้า บ้า…ที่จะปลูกต้นไม้ เฉพาะต้นตาล เขาปลูกมาแล้วกว่า 2 ล้านต้น ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา
       
       นับ ตั้งแต่ปี 2555 มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งกองทุน ร...วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษขึ้น ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนจิตอาสาจากทุกสาขาอาชีพ จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติฯ และต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นตาล, คูน, ถ่อน, ยางนา, แค และต้นขี้เหล็ก เป็นต้น ซึ่งได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว กว่า 10,000 ต้น นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ให้การสนับสนุน “เพาะพันธุ์กล้าไม้” “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศึกษาธรรมชาติ” และ “การรณรงค์ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง” ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญ และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ต่อไป
 
    เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว โดยกิจกรรมในปี 2557นี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจากหลากหลายภาคส่วน จำนวนกว่า 200 คน ได้แก่
   1. กลุ่มจิตอาสาจากกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน
   2. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จำนวน 50 คน
   3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 50 คน
   4. กลุ่มจิตอาสาจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียง จำนวน 50 คน
ได้เข้าร่วมปลูกต้นกล้าเพิ่มเติมอีก 1,000 ต้น ให้แล้วเสร็จใน 1 วัน เพื่อเป็นการถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำห้วยสำราญ ซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่สำคัญต่อการเกษตรกรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
     
 นอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ป่าและแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิดแล้ว ยังจะเป็นการช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมของป่าต้นน้ำแก่กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้ามาทัศนศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา ณ ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยธรรมชาติ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557


งามพระบารมีศรีสวัสดิ์
งามพระจริวัตรพิพัฒน์ผล
งามพระกรุณาประชาชน
ดวงกมลดื่มด่ำล้ำรำพัน

เศรษฐกิจตกต่ำนำวิกฤต
กระทบกระเทือนชีวิตประชาสรรพ์
ทั้งตกงานอดอยากลำบากครัน
พระมิ่งขวัญก่อเกื้อเอื้ออาทร

พระราชทานอาหารมื้อกลางวัน
มื้อสำคัญผดุงสุขดับทุกข์ถอน
พระการุณย์อุ่นเกล้าเหล่านิกร
ถวายพระพรเทิดไว้ในกมล

พระกรณียกิจประสิทธิ์ประสาท
ประกาศพระกรุณามหากุศล
ชีวิตปลาแหวกว่ายในสายชล
พระดาลดลพันธุ์พงศ์คงยั่งยืน

ปลาหวีเกศสายพันธุ์นั้นสูญพันธุ์
คางเบือนอันงามตาน่าชมชื่น
หายากใกล้สูญพันธุ์นับวันคืน
โปรดให้ฟื้นฟูปลาค่าคงคืน

จึงปลาไทยดำรงทรงคุณค่า
คู่แหล่งหล้าอุดมสมประสงค์
สัมฤทธิ์ควรชื่นชมกรมประมง
งามพระราชจำนงดำรงไทย

พระวิริยอุตสาหะสละสุข
เพื่อดับทุกข์เทวษเขตไทยใต้
ถึงตรากตรำลำบากยากเพียงใด
พระกรุณาเสด็จไปไม่ระอา

ให้พี่น้องผองผ่าเราทุกคน
ซึ่งเกิดบนแผ่นดินไทยได้หรรษา
แผ่นดินนี้เป็นไทยเนิ่นนานมา
ความตรึกตราสำนึกบุญคุณแผ่นดิน

ทั้งยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ไม่ว่าศาสนาใดไทยทั้งสิ้น
สืบเชื้อสายหลายรุ่นบุญชีวิน
ได้ทำกินควรมั่นกตัญญู

ทั้งเหนือใต้ไทยสุขทุกภาคพื้น
พระกรุณาพลิกฟื้นคืนคงอยู่
ท้องทะเลป่าไม้ได้เชิดชู
ปวงชนรู้แกร่งกล้าก้าวหน้าไกล

ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูชูชีวิต
เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชาติสดใส
ยกระดับชีวิตและจิตใจ
พระกรุณาประชาไทยสุขใจกาย

พระเมตตากรุณาค่าชีวิต
ทรงอุทิศพระราชทรัพย์นับหลากหลาย
ขจัดทุกข์โศกศัลย์ภยันตราย
ทรงมุ่งหมายเยียวยาประชาชน

ทรงก่อตั้ง ศาลารวมใจ
น้ำพระทัยก่อเกิดประเสริฐผล
หมอชาวบ้านรักษาชีวาคน
พระมหากุศลผลบุญงาม

พระคุณเทพสถิตนมิตเลิศ
โลกทูนเทิดราชินีศรีสยาม
เป็นมิ่งขวัญสรรค์สุขทุกเขตคาม
น้อมประณามขอพระองค์ทรงสราญ

ทั้งดินแล้งระแหงรุกทุกนาไร่
อุทกภัยหลั่งล้นท้นสถาน
ทรงแก้ไขปวงชนพ้นภัยพาล
พระกรุณาพระราชทานน้ำดินดี

โครงการศรีเกษตรเขตภูสิงห์
พระเมตตาใหญ่ยิ่งคือสิ่งที่
เทิดทูนไว้เหนือเกลล้าประชาชี
ตราบชีวีภักดิ์พร้อมน้อมกมล

ดินเปรี้ยวจัดขัดขวางทางผลิต
ทุกชีวิตยากแค้นแสนขัดสน
เนินธัมมัง เขาค้อแดง แหล่งชุมชน
พระกรุณาดาลดลดินอุดม

หาดทรายใหญ่ในประจวบคีรีขันธ์
ขาดแคลนน้ำชีวันแสนขื่นขม
โปรส่งน้ำนำชนพ้นตรอมตรม
น้อมบังคมพระคุณเลิศชนเทิดทูน

หลากหลายเขตแดนดินถิ่นภาคใต้
ยังคงมีเภทภัยไม่สิ้นสูญ
พระราชทานธนาคารข้าวเกื้อกูล
พสกนิกรเพิ่มพูนความภักดี

***************************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) 
********************************************************

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (ผู้ประพันธ์)