บทความ

ภาพกิจกรรมค่าย เยาวชนพัฒนาอาชีพ (กิจกรรมเพาะเห็ด) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4-7 เมษายน 2555