บทความ

พิธีมอบถนนเส้นทางบ้านซำสะโหมง - บ้านชำเขียน ระยะทาง 3.300 กม